Selecteer een pagina

Wilt u direct een afspraak maken? Bel: 088 - 1719 000

Topfit Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Topfit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn voor elk type persoonsgegevens beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot uitsluitend die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Topfit Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Topfit Fysiotherapie & Fitness
Botter 44-11
8243 JE Lelystad
info@topfit-fysiotherapie.nl
tel: 088 – 1719 000

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het versturen van behandelafspraken, vragenlijsten en huiswerkoefeningen;
– Het uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Topfit Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Topfit Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten/Cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Topfit Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden (inschrijving, plannen behandelingen, declareren/factureren);
– Verlenen van fysiotherapeutische zorg;
– Informatieverstrekking;
– (laten) uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Opdracht/aanmelding van patiënt (al dan niet op verwijzing van huisarts/medisch specialist)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Topfit Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW;
– Telefoon;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Geslacht
(evt.) BSN;
– Verzekeringsgegevens;
– Huisarts;
– (evt.) Verwijsgegevens;
– Behandelgegevens;
– Medische gegevens;
– Declaratiegegevens;
– Betalingsgegevens
(vetgedrukt zijn zogenaamde bijzondere persoonsgegevens)

Uw persoonsgegevens worden door Topfit Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– 15 jaar (conform wetgeving)

Verwerking van persoonsgegevens van leden Vitaal/Fitness

Persoonsgegevens van leden Vitaal/Fitness worden door Topfit Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden (inschrijving, plannen trainingen, factureren);
– Informatieverstrekking;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Topfit Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW;
– Telefoon;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Facturatiegegevens;
– Betalingsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Topfit Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Topfit Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– uitvoering arbeidsovereenkomst
– personeelsadministratie
– personeelszorg
– salarisadministratie
– ontwikkeling en opleiding van medewerkers
– verzuimbegeleiding
– uitvoeren van een beoordelingscyclus

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Topfit Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW-gegevens
– Burgerservicenummer (BSN)
– kopie identiteitsbewijs
– loonbelastingverklaring
– bevoegdheidsverklaring
– diploma’s en certificaten
– persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
– Salarisgegevens
– bankgegevens
– verzuimgegevens
– verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Uw persoonsgegevens worden door Topfit Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende 5 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Topfit Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Opdracht of contract..

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Topfit Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW-gegevens;
– evt. KvK-nummer;
– telefoonnummer;
– emailadres;
– bankgegevens;
– betalingsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Topfit Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Huurders

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Topfit Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie;
– Facturatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Huurovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Topfit Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW-gegevens;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Topfit Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.